Historie

Historie a současnost ďáblické kaple podle PhDr. Miroslava Wimmera

Na pokyn velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (dále jen Řád) pana Juliuse Františka Wahy se v roce 1754 začala stavět kaple, která byla dokončena už v roce 1755. Na stavbu dohlížel kněz Řádu, tehdejší správce hospodářského statku v Ďáblicích, Jan Nepomucký Střecha a především jeho zásluhou byla kaple v tak krátkém čase postavena. Náklady na její výstavbu hradil z valné části Řád. Velkou mecenáškou jim přitom ale byla paní Judita Střechová, občanka pražského Starého Města a matka zmíněného správce, která na stavbu přispěla 2000 zlatých a řadou dalších věcí na vnitřní výzdobu. O tom jak stavba probíhala, je dochován zápis na pergamenu, který byl nalezen v plechové schránce ve věži kaple. Ve schránce se také nalezla krabička a v ní bronzová medaile představující Nejsvatější Trojici a obraz Ježíše, Marie a Josefa; různé posvěcené předměty, např. dřevo z vozu, na němž bylo převezeno tělo sv. Václava ze Staré Boleslavi do Prahy a cínová medaile s podobou následníka trůnu, pozdějšího císaře Josefa. Kaple Nejsvatější Trojice byla vysvěcena v r. 1755 Antonínem Jakubem Suchánkem, generálem a velmistrem Řádu. Její umístění je ve středu průčelního křídla zámku. Nad průčelním štítem z venku stála do r. 2007 socha Sv. Václava a po stranách sochy dvou andělů. Ty byly pro velmi špatný stav odborně sejmuty a nacházejí se dnes u místního restaurátora. Na mansardové střeše je cibulovitá vížka. Na třech klenbách ve vnitřním prostoru kaple jsou malby s těmito výjevy: - Hospodin přichází se dvěma anděly k Abrahámovi - Abrahám hostí Hospodina - Sv. Václav vyučuje pohanská dítka a dává je křtít. Za hlavním barokním oltářem je obraz nepochybně od Ignáce Raaba, znázorňující Nejsvatější Trojici a před ní klečícího sv. Václava. Po stranách oltáře, nad brankami, stojí sochy sv. Heleny a sv. Augustina. Od 18. století bydleli v přilehlém zámku kněží Řádu, kteří byli správci statku a zároveň zde vykonávali i duchovní správu. V roce 1908, za generála a velmistra Řádu P. Františka Marata, O. Cr. byla zdejší zámecká kaple o třetinu rozšířena. Na náklady Řádu byly opraveny nástěnné malby. V té době k výzdobě kaple přispěli i zámožní obyvatelé Ďáblic. Jejich přispěním byly zakoupeny zlaté lampy, svícny a koberce. V den svátku sv. Václava 28. září 1908 byla kaple znovu vysvěcena. Do 70. let dvacátého století (do r. 1976) sloužila kaple k pravidelným bohoslužbám a k oslavám církevních svátků. Po odvozu inventáře pak postupně i když v klidu chátrala. Do r. 2006 patřila Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava na Proseku. Od prosince téhož roku je kaple opět majetkem Řádu. Jeho současnému velmistrovi a generálovi Mgr. Jiří Kopejskovi, O. Cr. není další osud kaple lhostejný. Hned v r. 2006 tu byla sloužena štědrovečerní půlnoční mše sv. s velkou účastí lidu (asi 150 osob). Začali se zde konat pravidelné měsíční nedělní bohoslužby. Kaple dostala v r. 2008 také nový rozvod elektrického proudu a varhany do té doby s měchem jen na nožní pohon byly osazeny novým elektrickým ventilátorem. V témže roce byly vymalovány i stěny kaple. Je počítáno i s restaurováním fresek, venkovních soch a odborným vyčištěním oltáře.

Stručná historie kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Praze - Ďáblicích

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ZÁMKU RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU KŘIŽOVNÍKŮ S ČERVENOU HVĚZDOU V PRAZE - ĎÁBLICÍCH
 

ad